Παράταση υποβολής αιτήσεων

Σας ενημερώνουμε ότι δόθηκε παράταση υποβολής αιτήσεων στο ΠΜΣ «Αντιμετώπιση Εξαρτήσεων-Εξαρτησιολογία» έως και την Τετάρτη 31/07/2024. Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν τα δικαιολογητικά τους σύμφωνα με την προκήρυξη είτε ηλεκτρονικά είτε ταχυδρομικώς. H προκήρυξη και η αίτηση υποψηφιότητας δημοσιεύονται στην ιστοσελίδα του Π.Μ.Σ. (http://www.addictionscourse.gr/), και στην ιστοσελίδα της Γραμματείας της Ιατρικής Σχολής https://school.med.uoa.gr).

Έναρξη Υποβολής Αιτήσεων Υποψηφιότητας για το ακαδημαϊκό έτος 2024-2025

Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Αντιμετώπιση Εξαρτήσεων-Εξαρτησιολογία» της Ιατρικής Σχολής, του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών ανακοινώνει την έναρξη υποβολής αιτήσεων υποψηφιότητας για το νέο ακαδημαϊκό έτος σπουδών 2024-2025.

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΤΟΥ ΠΜΣ «ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΕΞΑΡΤΗΣΕΩΝ-ΕΞΑΡΤΗΣΙΟΛΟΓΙΑ» ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2022-2023

Σας ενημερώνουμε ότι δόθηκε παράταση υποβολής αιτήσεων  στο ΠΜΣ «Αντιμετώπιση Εξαρτήσεων-Εξαρτησιολογία» έως και την Δευτέρα 31/07/2023. Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν τα δικαιολογητικά τους σύμφωνα με την προκήρυξη είτε ηλεκτρονικά είτε ταχυδρομικώς. H προκήρυξη και η αίτηση υποψηφιότητας δημοσιεύονται στην ιστοσελίδα του Π.Μ.Σ. (http://www.addictionscourse.gr/), και στην ιστοσελίδα της Γραμματείας της Ιατρικής Σχολής https://school.med.uoa.gr).

Έναρξη Υποβολής Αιτήσεων Υποψηφιότητας για το ακαδημαϊκό έτος 2023-2024

Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Αντιμετώπιση Εξαρτήσεων-Εξαρτησιολογία» της Ιατρικής Σχολής, του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών ανακοινώνει την έναρξη υποβολής αιτήσεων υποψηφιότητας για το νέο ακαδημαϊκό έτος σπουδών 2023-2024.

Πολιτική ποιότητας Π.Μ.Σ.

Η Πολιτική διασφάλισης Ποιότητας του Τμήματος της Ιατρικής εναρμονίζεται πλήρως με την Πολιτική Ποιότητας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών καθιστώντας το Τμήμα της Ιατρικής απόλυτα προσηλωμένο και δεσμευμένο στην παροχή υψηλής ποιότητας ελληνόγλωσσης και ξενόγλωσσης ανώτατης εκπαίδευσης στους φοιτητές που την επιλέγουν, οργανώνοντας και υλοποιώντας Προγράμματα Προπτυχιακών, Μεταπτυχιακών και Διδακτορικών Σπουδών υψηλών ακαδημαϊκών προδιαγραφών και σημαντικής προστιθέμενης αξίας, τόσο στην ελληνική όσο και στην αγγλική γλώσσα, στους σημαντικότερους τομείς και τα πεδία της επιστήμης του Τμήματος της Ιατρικής. Επιπροσθέτως το Τμήμα επιδιώκει την ανάπτυξη ενός δημιουργικού περιβάλλοντος έρευνας, ελεύθερης επιστημονικής έκφρασης και εργασίας για το όλο το προσωπικό και τα μέλη της ακαδημαϊκής του κοινότητας.
Το Τμήμα της Ιατρικής δεσμεύεται για την εφαρμογή της εν λόγω πολιτικής ποιότητας, και στο ΠΜΣ “Αντιμετώπιση Εξαρτήσεων-Εξαρτησιολογία”, το οποίο προσφέρει και θα προσφέρει στο μέλλον, υλοποιώντας τις προβλεπόμενες από το ΕΣΔΠ του Ιδρύματος διαδικασίες ποιότητας, με τελικό σκοπό τη διαρκή βελτίωσή του. Μέσα από την εν λόγω Πολιτική Ποιότητας ενισχύεται η ακαδημαϊκή φυσιογνωμία και ο προσανατολισμός του εν λόγω προγράμματος μεταπτυχιακών σπουδών, προωθείται ο σκοπός και το αντικείμενό του, καθώς και η υλοποίηση συγκεκριμένων στόχων που τίθενται κατά έτος, ενώ καθορίζονται τα μέσα και οι
τρόποι επίτευξης των ανωτέρω και διασφαλίζεται η συμμετοχή των ενδιαφερομένων μερών στις διαδικασίες αξιολόγησης και επανασχεδιασμού του.