ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΕΞΑΡΤΗΣΕΩΝ - ΕΞΑΡΤΗΣΙΟΛΟΓΙΑ Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών σπουδών Ιατρικής Σχολής Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών

Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών
ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΕΞΑΡΤΗΣΕΩΝ - ΕΞΑΡΤΗΣΙΟΛΟΓΙΑ

ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥ

Το πρόγραμμα στοχεύει στην εκπαίδευση των επιστημόνων στις ενδεικνυόμενες στρατηγικές πρόληψης, θεραπείας και άλλων παρεμβάσεων για την αντιμετώπιση των εξαρτήσεων, εισάγοντάς τους παράλληλα στις μεθόδους έρευνας σε διδακτορικό επίπεδο για την παραγωγή και την εφαρμογή έγκυρης και καινοτόμου γνώσης στον επιστημονικό τομέα των εξαρτήσεων. Επιπλέον, λόγω της διεπιστημονικής φύσης του αντικειμένου του Π.Μ.Σ., σκοπός του είναι η διεξοδική και βάσει κριτηρίων διεπιστημονικότητας διδασκαλία και εκπαίδευση των νέων επιστημόνων στη συναφή μεθοδολογία έρευνας, με στόχο τη δυνατότητα παραγωγής και εφαρμογής καινούργιας γνώσης.

Ολοκληρώνοντας το πρόγραμμα, οι φοιτητές θα πρέπει να μπορούν να απασχοληθούν σε θέσεις του δημοσίου και ιδιωτικού τομέα που απαιτούν εξειδικευμένες γνώσεις για τη διαχείριση των θεμάτων που άπτονται του πεδίου των εξαρτήσεων. Θα υπάρχει πρόβλεψη ώστε να διατίθενται ειδικά ερευνητικά εργαλεία και κατάλληλες θεματολογίες για την εκπόνηση διδακτορικών διατριβών στο αντικείμενο των εξαρτήσεων.

ΣΕ ΠΟΙΟΥΣ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ

Στο Π.Μ.Σ. γίνονται δεκτοί, εφόσον πληρούν τις απαραίτητες προϋποθέσεις, πτυχιούχοι Τμημάτων Α.Ε.Ι της ημεδαπής και ομοταγών αναγνωρισμένων ιδρυμάτων της αλλοδαπής, πτυχιούχοι ΑΣΕΙ και Σχολής Αξιωματικών Ελληνικής Αστυνομίας, καθώς και πτυχιούχοι Τμημάτων Α.Τ.Ε.Ι της ημεδαπής ή αντίστοιχων, αναγνωρισμένων, τμημάτων της αλλοδαπής (Ν. 4485/2017, άρθρο 34).

Επίσης, γίνονται δεκτοί ως υπεράριθμοι μέλη των κατηγοριών ΕΕΠ, ΕΔΙΠ και ΕΤΕΠ σύμφωνα με την παρ. 8 του άρ. 34 του Ν.4485/17.

Σε κάθε Π.Μ.Σ επιπλέον του αριθμού εισακτέων, γίνεται δεκτός ένας (1) υπότροφος του Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών (Ι.Κ.Υ) που πέτυχε στο σχετικό διαγωνισμό μεταπτυχιακών σπουδών εσωτερικού του γνωστικού αντικειμένου του Π.Μ.Σ και ένας (1) αλλοδαπός υπότροφος του Ελληνικού Κράτους. Το ΠΜΣ «Αντιμετώπιση Εξαρτήσεων-Εξαρτησιολογία» θα δέχεται το ανώτερο σαράντα (40) φοιτητές ανά ακαδημαϊκό έτος. Με απόφαση της Συνέλευσης της Ιατρικής Σχολής ο αριθμός των υποτρόφων μπορεί να αυξάνεται.