ΦΕΚ Π.Μ.Σ «Αντιμετώπιση Εξαρτήσεων-Εξαρτησιολογία»

Εδώ μπορείτε να διαβάσετε το ΦΕΚ του Π.Μ.Σ που δημοσιεύθηκε μετά την επανίδρυση του μεταπτυχιακού προγράμματος σύμφωνα με το νόμο 4485/2017