ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ

Διευθυντής και Επιστημονικά Υπεύθυνος: Θωμάς Παπαρρηγόπουλος
Συντονιστική Επιτροπή: Μασδράκης Βασίλειος, Στεφανής Νίκος, Σύψα Βάνα, Τζαβέλλας Ηλίας
Επιτροπή Επιλογής Υποψηφίων: Παπαρρηγόπουλος Θωμάς, Τζαβέλλας Ηλίας, Σύψα Βάνα, Δουζένης Αθανάσιος