ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ

Διευθυντής και Επιστημονικά Υπεύθυνος: Θωμάς Παπαρρηγόπουλος
Συντονιστική Επιτροπή: Μασδράκης Βασίλειος, Στεφανής Νίκος, Σύψα Βάνα, Τζαβέλλας Ηλίας