ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Για την απονομή του τίτλου σπουδών (Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης) η χρονική διάρκεια ορίζεται σε τρία (3) διδακτικά εξάμηνα. Τα θεωρητικά σεμινάρια θα λαμβάνουν χώρα δύο φορές την εβδομάδα και θα είναι πεντάωρης (5ης) διάρκειας κάθε φορά. 

Το πρόγραμμα ξεκίνησε τον Δεκέμβρη του 2016. Περιλαμβάνει θεωρητικά σεμινάρια και ο τίτλος απονέμεται με την κατάθεση και έγκριση Διπλωματικής Εργασίας.

Η παρακολούθηση κατά τα (3) εξάμηνα σπουδών είναι υποχρεωτική. Μέχρι και το τέλος του δεύτερου εξαμήνου το αργότερο ορίζεται το θέμα για την εκπόνηση της μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας, η οποία παραδίδεται μέχρι το τέλος του τρίτου εξαμήνου και την ολοκλήρωση των σπουδών.

Η εγγραφή στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών συνεπάγεται συνεισφορά κάθε φοιτητή στα σχετικά λειτουργικά έξοδα, η οποία ανέρχεται σε 1.000 € ανά εξάμηνο.

Το αναλυτικό πρόγραμμα σπουδών καθώς και άλλες πληροφορίες σχετικά με το πρόγραμμα βρίσκονται στο ΦΕΚ στην ιστοσελίδα της Γραμματείας της Ιατρικής Σχολής.